خواب پرواز [Blue Eyes]
بر بالشی که از مرگ پرندگان پر شده است ، نمی توان خواب پرواز دید.