Monthly archives: خرداد, ۱۳۹۲

پادشاه

پادشاه [Blue Eyes]
پادشاه باش …
حتی اگر قلمروانت به اندازه ی عرض شانه هایت باشند!

کوروش کبیر
روزگار

روزگار [Blue Eyes]
از ما گذشت نیک و بد اما تو روزگار
فکری به حال خویش کن این روزگار نیست…
آخر

آخر [Blue Eyes]
می دانم!
آخر یک روز …
خسته می شوی از نیامدنش!
شوخی که نیست!
مگر آدم …
چقدر می تواند نیاید!!
او…

او [Blue Eyes]
خالق من «بهشتی» دارد، نزدیک، زیبا و بزرگ؛ 
و «دوزخی» دارد، به گمانم کوچک و بعید؛ 
و در پی دلیلیست که ببخشد ما را … 

«دکتر علی شریعتی»
کاش می شد که تو را می دیدم…

کاش می شد [Blue Eyes]
گاه گاهی که دلم تنگ و نگاهم ابریست
به خودم می گویم:
کاش می شد که تو را می دیدم
آهنگ زنگ

آهگ زنگ [Blue Eyes]
آهنگ زنگ من رو موبایلت با بقیه فرق داشت؛
ولی آهنگ زنگت رو موبایلم مثه بقیه بود!!!
تو به خاطر اینکه بفهمی منم …
و من به خاطر این که فک کنم تویی!
  • صفحه 2 از 3
  • 1
  • 2
  • 3