دل قرص [Blue Eyes]
اگر دلتان « قرص » است ،از « دردسر » نترسید . . .