دسته بندی :دوست

میلاد

میلاد [Blue Eyes]
باز کن پنجرهها را که نسیم
روز میلاد اقاقی ها را
جشن میگیرد…
و بهار
روی هر شاخه کنار هر برگ
شمع روشن کرده است.
آب

رد پا
آب نریختم که برگردی…آب ریختم تا پاک شود
 هرچه رد پای توست از زندگیم…
دوسـتــــــــــِ واقعــــــــی

دوست واقعی [Blue Eyes]
دوست واقعی کسی است… که در کنارش جرات داشته باشی خودت باشی . . .