دسته بندی :دلنوشته عاشقانه

اسیر

اسیر [Blue Eyes]
پروانه زندگی من اسیر تارهای عنکبوتی ست
که عنکبوت آن سیر است
نه می تواند پرواز کند…و نه می میرد.
من بد نیستم!

من بد نیستم گل سرخ فقط برای کسی که می خواهد آن را بچیند خار دارد.
ایـــســـــتـــــــــ..!

ایست [Blue Eyes]هــیـچـوقـت حــق نـداریـد احــساسات کـسی را بـه بــازی بــگـیـریـد
فـــقـط بـه ایــن خـاطر که تـکلیفـتان با خـودتان مـشـخـص نـیست . . .