دسته بندی :دلتنگی

تعطیل

تعطیل [Blue Eyes]
انگار جمعه به دنیا آمده ام !
دل به هر چه میبندم تعــطـــیــــــل است.
دلتنگی

دلتنگی [Blue Eyes]
دلــتـــنـــگــی پـــــیـــچـــیــده نــــیـــســـتـــــ . . . !
یـــــکــــ دل . . . ! یـــــکـــ آســـمــــان یـــــکــــ بــــغـــض
و آرزو هــــای تــــــرکـــــ خـــــورده بـــــه هــــمــــیــــن ســادگــــی …
اجـــــــــــــازه؟!

اجازه
اجازه ؟؟
ما فقط با بودنتون تمرین کرده بودیم…
از نبودن امتحان گرفتین.
نامردیه… ما نخونده بودیم!
دل گرمی

دل گرمی
این روزها دل گرمی می خواهم وگرنه چیزی که زیادست سرگرمیست.