دسته بندی :دلتنگی

اضافی

اضافی [Blue Eyes]
اگه حوصلشو نداری بش بگو.
اما…هیچ وقت؛
جوری رفتار نکن ؛
که فک کنه اضافیه!
باران

باران [Blue Eyes]
دیر باریدی باران
خیلی دیر…
من مدتهاست در حجم نبودن کسی خشکیده ام!
اسیر

اسیر [Blue Eyes]
پروانه زندگی من اسیر تارهای عنکبوتی ست
که عنکبوت آن سیر است
نه می تواند پرواز کند…و نه می میرد.
یادگاری

دیوار [Blue Eyes]
دیوار ها هم عاشق می شوند…
یادگاری ننویسید …اگر برنمی گردید.
روزگار

روزگار [Blue Eyes]
از ما گذشت نیک و بد اما تو روزگار
فکری به حال خویش کن این روزگار نیست…
آخر

آخر [Blue Eyes]
می دانم!
آخر یک روز …
خسته می شوی از نیامدنش!
شوخی که نیست!
مگر آدم …
چقدر می تواند نیاید!!