دسته بندی :حقیقت های شیرین

یک موی تو

تار مو
دنیا فهمید خیلی حقیر است وقتی گفتم:
یک موی تو را به او نمی دهم!
زیبایی

قلب ستارگان [Blue Eyes]
آنگاه که…
ضربه های تیشه زندگی را بر ریشه آرزوهایت حس میکنی؛
به خاطر بیاور که …. زیبایی شهاب ها از شکستن قلب ستارگان است.
گنجشک کوچک

گنجشک [Blue Eyes]
اگه گنجشک کوچک من بودی، در بهار تو درختی پر شکوفه بودم.
کجایی…؟

کجایی [Blue Eyes]

چه زیباست وقتی میفهمی کسی زیر این گنبد کبود انتظارت را میکشد
چه شیرین است طعم پیامی که می گوید….. کجایی….؟
قدرت تنهایی

تنها [Blue Eyes]

تنها بودن قدرت می خواهد
و این قدرت را کسی به من داد ،
…که روزی می گفت تنهایت نمی گذارم