دسته بندی :تنهایی

سکوت

سکوت [Blue Eyes]
آرام تر سکوت کن!
صدای بی تفاوتی هایت آزارم می دهد…
گناه

گناه [Blue Eyes]
گناه شکستن روزه های امسال هم پای تو
این رمضان هر روز باید غم تو را بخورم…!
تنهایی

تنهایی [Blue Eyes]
گاه گاهی یادم کن نترس
تنهایی ام واگیر دار نیست!
تنها

تنهااگر میبینی‌ هنوز تنهام ! بخاطر عشق تو نیست ….
من فقط میترسم… میترسم همه مثل تو باشند … !!!
قدرت تنهایی

تنها [Blue Eyes]

تنها بودن قدرت می خواهد
و این قدرت را کسی به من داد ،
…که روزی می گفت تنهایت نمی گذارم