فاصله

فاصله -- [Blue Eyes]
اینــجا کــه مـن هستــم
هــر چنــد ســال
کــه ســاعــت را جــلو بکشــم..
بــاز هــم قــرن هــا از تــو فــاصــله دارم… !
تــو کِــی از مــن گــذشتــی … !؟

مطالب مرتبط بر اساس موضوع

اشتراک گذاری جمله های زیبا به همراه عکس در شبکه های اجتماعی :


اگه از این جمله خوشتون اومد؛ ما رو با یه کلیک ساده، تو گوگل محبوب کنید!